ĐUA TOP LỰC CHIẾN - TRANH ĐOẠT BÁ CHỦ HOA VÀ KIẾM

🎆𝐓𝐈𝐍 𝐇𝐎𝐓 𝐓𝐇Á𝐍𝐆 𝟎𝟖 🎆 𝐒Ự 𝐊𝐈Ệ𝐍 Đ𝐔𝐀 𝐓𝐎𝐏 𝐋𝐈Ê𝐍 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐄𝐑 - 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐇 Đ𝐎Ạ𝐓 𝐁Á 𝐂𝐇Ủ 𝐇𝐎𝐀 𝐕À 𝐊𝐈Ế𝐌 ⚔️⚔️⚔️

👉 Chi tiết tại: 

🔥 Đường đua tranh bá quay trở lại rồi đây? Các Đại Hiệp nhanh chân check ngay chi tiếc sự kiện đua top ngày thôi nàooooo 😍😍😍

⤵️ 𝐏𝐡ạ𝐦 𝐯𝐢 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚:  

✨ Đượ𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐥à𝐦 𝟐 𝐜ụ𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐠𝐢ả𝐢 đấ𝐮  :

👉 𝐂ụ𝐦 𝟎𝟏 : 𝐒𝟏 ~ 𝐒𝟓𝟎

👉 𝐂ụ𝐦 𝟎𝟐 : 𝐒𝟓𝟏 ~ 𝐒𝟏𝟎𝟎

 

🔰Thể lệ:

👉 Trong khoảng thời gian sự kiện, TOP 20 người chơi có Tổng Lực Chiến Gia Tăng cao nhất của mỗi cụm nhận được phần thưởng.

* Kết quả lấy theo BXH vào lúc 10:00 ngày 31/08/2023.

* Quà sẽ được gửi qua thư trong vòng 48h sau khi kết thúc sự kiện

* Lực chiến tăng = lực chiến lúc SK kết thúc (23:59 31/08) - lực chiến cao nhất trước khi bắt đầu SK (10:00 15/08)

* Tiến độ đua TOP sẽ được cập nhật vào 3 đợt: 15/08 - 22/08 - 29/08 tại fanpage.

💁‍♀️Cùng Tiểu Ái khám phá xem sự kiện gì có quà HOT nha Đại Hiệp:

🥇 𝐓𝐎𝐏 𝟏: 

👉𝐱𝟐 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐠ó𝐢 𝐧ạ𝐩 𝐛ấ𝐭 𝐤ỳ 𝟏 𝐥ầ𝐧 ( 𝐕𝐃 : 𝐍Ạ𝐏 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐒Ẽ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐓𝐇Ê𝐌 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐓ƯƠ𝐍𝐆 Ứ𝐍𝐆) 

👉𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐍𝐁 

👉𝐓𝐇Ầ𝐍 𝐕Ũ - 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐔𝐘Ê𝐍 𝐓𝐇Ầ𝐍 𝐊𝐈Ế𝐌 

👉𝐓𝐡ẻ 𝐓.𝐁ị 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓𝐡ú 𝐕à𝐧𝐠 𝟑 𝐬𝐚𝐨 

👉𝐇ộ𝐩 𝐞𝐦𝐨 𝐭ự 𝐜𝐡ọ𝐧 

👉 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐢ệ𝐮 𝐓ự 𝐓𝐡𝐢ế𝐭 𝐊ế 𝐑𝐢ê𝐧𝐠 

👉 Đượ𝐜 𝐥ấ𝐲 𝐭ê𝐧 để đặ𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 đặ𝐜 𝐛𝐢ệ𝐭 ( 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐯𝐢 𝐩𝐡ạ𝐦 𝐜𝐡í𝐧𝐡 𝐭𝐫ị, 𝐭𝐡𝐮ầ𝐧 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐦ỹ 𝐭ụ𝐜) 

👉Đồ 𝐆𝐢á𝐦 𝐜ự𝐜 𝐩𝐡ẩ𝐦 - 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐍ữ 𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐧

🥈 𝐓𝐎𝐏 𝟐: 

👉𝐱𝟐 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐠ó𝐢 𝐧ạ𝐩 𝐛ấ𝐭 𝐤ỳ 𝟏 𝐥ầ𝐧 ( 𝐕𝐃 : 𝐍Ạ𝐏 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐒Ẽ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐓𝐇Ê𝐌 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐓ƯƠ𝐍𝐆 Ứ𝐍𝐆) 

👉𝟏𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐍𝐁 

👉 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐢ệ𝐮 𝐓ự 𝐓𝐡𝐢ế𝐭 𝐊ế 𝐑𝐢ê𝐧𝐠 

👉𝐇ộ𝐩 𝐞𝐦𝐨 𝐭ự 𝐜𝐡ọ𝐧 

👉𝐓𝐡ẻ 𝐓.𝐁ị 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓𝐡ú 𝐕à𝐧𝐠 𝟑 𝐬𝐚𝐨 

👉𝐑ươ𝐧𝐠 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐂ô𝐧𝐠 𝐋𝐕𝟓*𝟏 

👉Đồ 𝐆𝐢á𝐦 𝐜ự𝐜 𝐩𝐡ẩ𝐦 - 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐍ữ 𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐧

🥉 𝐓𝐎𝐏 𝟑: 

👉 𝐱𝟐 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐠ó𝐢 𝐧ạ𝐩 𝐛ấ𝐭 𝐤ỳ 𝟏 𝐥ầ𝐧 ( 𝐕𝐃 : 𝐍Ạ𝐏 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐒Ẽ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐓𝐇Ê𝐌 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐓ƯƠ𝐍𝐆 Ứ𝐍𝐆) 

👉𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐍𝐁 

👉 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐢ệ𝐮 𝐓ự 𝐓𝐡𝐢ế𝐭 𝐊ế 𝐑𝐢ê𝐧𝐠 

👉𝐇ộ𝐩 𝐞𝐦𝐨 𝐭ự 𝐜𝐡ọ𝐧 

👉𝐓𝐡ẻ 𝐓.𝐁ị 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓𝐡ú 𝐕à𝐧𝐠 𝟑 𝐬𝐚𝐨 

👉𝐑ươ𝐧𝐠 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐂ô𝐧𝐠 𝐋𝐕𝟓*𝟏 

👉Đồ 𝐆𝐢á𝐦 𝐜ự𝐜 𝐩𝐡ẩ𝐦 - 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐍ữ 𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐧

🏅 𝐓𝐎𝐏 𝟒 ~ 𝟏𝟎 :

👉𝐱𝟐𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐠ó𝐢 𝐧ạ𝐩 𝐛ấ𝐭 𝐤ỳ 𝟏 𝐥ầ𝐧 ( 𝐕𝐃 : 𝐍Ạ𝐏 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐒Ẽ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐓𝐇Ê𝐌 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐓ƯƠ𝐍𝐆 Ứ𝐍𝐆) 

👉𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐍𝐁 

👉𝐇ộ𝐩 𝐞𝐦𝐨 𝐭ự 𝐜𝐡ọ𝐧 

👉𝐓𝐡ẻ 𝐓.𝐁ị 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓𝐡ú 𝐕à𝐧𝐠 𝟐 𝐬𝐚𝐨 

👉𝐑ươ𝐧𝐠 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐂ô𝐧𝐠 𝐋𝐕𝟓*𝟏 

👉Đồ 𝐆𝐢á𝐦 𝐜ự𝐜 𝐩𝐡ẩ𝐦 - 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐍ữ 𝐍𝐠𝐮𝐲ệ𝐧

🎖 𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟏 ~ 𝟐𝟎 :

👉𝐱𝟎,𝟓% 𝐋𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐠ó𝐢 𝐧ạ𝐩 𝐛ấ𝐭 𝐤ỳ 𝟏 𝐥ầ𝐧 ( 𝐕𝐃 : 𝐍Ạ𝐏 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐒Ẽ 𝐍𝐇Ậ𝐍 𝐓𝐇Ê𝐌 𝟓𝟎𝟎 𝐋𝐈𝐍𝐇 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐓ƯƠ𝐍𝐆 Ứ𝐍𝐆) 

👉𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐊𝐍𝐁 

👉𝐇ộ𝐩 𝐞𝐦𝐨 𝐭ự 𝐜𝐡ọ𝐧 

👉𝐓𝐡ẻ 𝐓.𝐁ị 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐓𝐡ú 𝐕à𝐧𝐠 𝟐 𝐬𝐚𝐨 

👉𝐑ươ𝐧𝐠 𝐍𝐠ọ𝐜 𝐂ô𝐧𝐠 𝐋𝐕𝟓*𝟏 

👉Đá 𝐓𝐡ầ𝐧 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐲ề𝐧*𝟏

 

🚫 𝐋ư𝐮 ý: 

- Thời gian tổng kết lực chiến là vào 09:59 ngày cuối cùng kết thúc đua top lực chiến Liên Server , các Đai Hiệp vui lòng hoàn thành trước thời gian này 5 phút để BXH cập nhật toàn bộ Lực chiến chính xác lên BXH.

-  Sự Kiện Này Chỉ Tính Lực Chiến Thực Đại Hiệp Trong Thời Gian Đua TOP.

- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.

😍 Khi các Đại Hiệp lên VIP 8, hãy chủ động tải App SohaGame - CSKH và chat với GM để được hỗ trợ nhận quà vip nhé. 😍 

🌸🌸🌸 Tiểu Ái 🌸🌸🌸

✔️ FANPAGE CHÍNH THỨC HOA VÀ KIẾM - SOHAGAME : https://www.facebook.com/hoavakiem.vn

✔️ CỘNG ĐỒNG CHÍNH THỨC HOA VÀ KIẾM - HẸN ƯỚC NH N DUYÊN : https://www.facebook.com/groups/hoavakiem/

♻️ Link Fanpage Admin : https://www.facebook.com/Admintieuai.sohagame

—--------💌💌💌—--------

🌸🌸 Sự Kiện Nhận Code 🌸🌸

✨✨ Sự kiện 1: Like Fanpage: https://by.tn/4QtO

✨✨ Sự kiện 2: Mời Bạn vào Group: https://by.tn/a5i3

✨✨ Sự kiện 3: Loan Tin ra mắt: https://by.tn/ICWa

✨✨ Sự kiện 4: Vote App 5sao: https://s.net.vn/eh1a

✨✨ Sự kiện 5: Loan tin đua top: https://by.tn/3k7F

—--------💌💌💌—--------

Chào mừng Đại Hiệp đến với Hoa Và Kiếm - Sohagame, Tiểu Ái gửi lại code chung để Đại Hiệp trải nghiệm nha 

🔥 HOAVAKIEM

🔥 SSVIP99

🔥 KIEMHIEPVIP

🔥 VIP999

🔥 SSVIP88

🔥SSSVIP666 

🔥SSSVIP777 

🔥SSSVIP888

🔥TIEUAI

—--------💌💌💌—--------

🍂 HOA VÀ KIẾM - THƯỢNG ĐỈNH KIẾM HIỆP ĐƯỢC MONG CHỜ NHẤT 2023

🌸 Sẽ Mang Lại Cho Đại Hiệp Một Trải Nghiệm Tuyệt Vời . Với Ngũ Đại Môn Phái Dễ Cho Các Đại Hiệp Lựa Chọn Để Tham Gia Phiêu Lưu Vào Thế Giới Kiếm Hiệp Vô Cùng Huyền Bí - Dẹp Loạn Biên Cương Và Mang Lại Hòa Bình Cho Quốc Gia Và Một Số Tính Năng Hấp Dẫn :

✅ Giang Hồ Ngũ Phái Tranh Đệ Nhất - Võ Lâm Vạn Kiếm Định Giang Sơn

✅ Hoa Vị Giai Nhân - Kiếm Tạo Anh Hùng - Sánh Bước Thiên Duyên Tiền Định

✅ Đấu Trường PK 24/7 - Gặp Đâu Đánh Đó - Phanh Nhau Cực Sướng

✅ SĂN BOSS - CÀY FULL SET ĐỒ - KHÔNG TỐN 1 XU

 

#mmorpg #kiếmHiệp #HoaVàKiếm #ThượngĐỉnhKiếmHiệp #mmorpggaming #comingsoon2023 #trending

Game